Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Affiliate programma

(Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 15 november 2023)

Hieronder tref je de affiliate voorwaarden aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als Partner, geef je aan deze affiliate voorwaarden te accepteren


Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
Artikel 3 – Gebruik
Artikel 4 – Commissie
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Beëindiging bol.com Partnerschap
Artikel 7 – Gevolgen beëindiging bol.com Partnerschap
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Diversen
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

Affiliate Programma voorwaarden: deze Affiliate Programma voorwaarden, inclusief alle informatie zoals opgenomen op de website voor Partners.

Artikelen: Alle producten die worden aangeboden in de Omgeving.

Bol.com: De besloten vennootschap bol.com b.v. gevestigd te (3528 BJ) Utrecht, Papendorpseweg 100. Opererend onder BTW nummer: NL 807149974 BO1, Kamer van Koophandel Utrecht 30151222.

Bol.com Merken: De bol.com woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.

Content: (Een deel van) het aanbod van Artikelen in de Omgeving, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, die bol.com ten behoeve van het Affiliate Programma ter beschikking stelt via de site https://partner.bol.com.

Cookietijd: De instelling door bol.com van de First party cookie die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.

First party cookie: Een klein (tekst) bestand, dat op de computer van de Klant wordt geplaatst als gevolg van een bezoek door de Klant aan de Omgeving via de Partnerlink, met daarin allerlei relevante informatie.

Klant: Iedere gebruiker van de Partnersite die zich via de Partnerlink toegang verschaft tot de Omgeving en zodoende Artikelen kan kopen van en via bol.com.

Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatste marketingkanaal via welke de Klant zich toegang heeft verschaft tot de Omgeving.

Omgeving: www.bol.com en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie.

Partner: Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de bol.com Affiliate Programma voorwaarden heeft aanvaard en door bol.com als Partner is geaccepteerd om Klanten via zijn/haar Partnerlink(s) toegang te verschaffen tot de Omgeving.

Partnerlink: Een elektronische link naar de Omgeving die de Partner heeft aangemaakt, waarin zijn Site_ID vermeld staat, en hij via internet (in het bijzonder de Partnersite) openbaar maakt of openbaar laat maken.

Partnersite: Een door de Partner ontwikkelde gebruiksklare website of web applicatie waarop zich tenminste een Partnerlink bevindt, waarmee de Partner via elektronische wijze de Content openbaar maakt of openbaar (laat) maken. Voor elke gebruiksklare website of web applicatie moet een uniek Site_ID worden aangevraagd.

Site_ID: Het identificatienummer opgenomen in de Partnerlink. Elke Partnersite heeft een uniek Site_ID.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1 Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een Partnersite beschikt kan zich aanmelden als partner bij bol.com.

2.2 Aanmelding als bol.com Partner houdt aanvaarding in van de Affiliate programma voorwaarden en van de verplichting de Affiliate programma voorwaarden na te komen.

2.3 Om als Partner te worden ingeschreven moet de Partner:
a) het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b) bevestigen dat de Affiliate programma voorwaarden worden aanvaard door te klikken op de “aanvragen” button in het aanmeldformulier;
c) als Partner zijn geaccepteerd door bol.com.

2.4 Bol.com informeert je in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de de Affiliate programma voorwaarden is bevestigd of bol.com je als Partner accepteert.

2.5 Bol.com kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien bol.com een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.

2.6 Bol.com zal een aanmelding in ieder geval weigeren indien de Partnersite:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) al beschikt over een account;
c) geen relatie vertoont met (de producten op) bol.com;
d) een social media kanaal betreft dat niet voldoet aan de social media richtlijnen;
e) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
f) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
g) een spider- of stock alert website betreft;
h) een affiliate platform met influencers, publishers, bloggers en/of creators betreft;
i) enkel artikelen van de omgeving toont zonder enige toegevoegde waarde;
j) enkel bezoekers ontvangt door middel van het inkopen van advertenties richting de Partnersite;
k) de naam van bol.com of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
l) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van bol.com of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
m) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van bol.com;
n) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
o) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
p) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
q) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

Of er van één of meerdere van deze omstandigheden al dan niet sprake is, is exclusief ter beoordeling van bol.com.

Artikel 3 – Gebruik

3.1 De Partnersite mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van bol.com is, dan wel door bol.com is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat bol.com op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Partnersite. De Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen die gepromoot worden via de Partnersite niet door de Partner, maar via bol.com worden verkocht.

3.2 Partner verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de bol.com Merken en de Content te gebruiken gedurende de looptijd en conform de het Affiliate programma voorwaarden uitsluitend ten behoeve van het bol.com het Affiliate programma. De Partner zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van bol.com direct opvolgen. Partner zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de bol.com Merken, de Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor bol.com enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.

Partner erkent dat:
a) alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de bol.com Merken en de Content eigendom zijn en blijven van bol.com; en
b) alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, zal de Partner altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van bol.com en derden volledig respecteren.

3.3 Het is de Partner niet toegestaan de bol.com Merken of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van de Partnersite of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s – zoals maar niet beperkt tot Google Adwords- binnen zoekmachines en andere online platformen.

3.4 De Partner is verplicht in geval zijn/haar site muziek Content bevat in de directe nabijheid daarvan de volgende vermelding af te beelden: Copyright Muze UK Ltd of © Muze UK Ltd.

3.5 De Partner zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het bol.com het Affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

3.6 De prijzen van de Artikelen in de Omgeving kunnen regelmatig wijzigen. De Partner zal ervoor zorgdragen dat de prijzen/beschikbaarheid van de Artikelen die (eventueel) staan vermeld op de Partnersite, telkens worden geüpdatet opdat deze op ieder moment in overeenstemming zijn met de prijzen/levertijd zoals van tijd tot tijd vermeld in de Omgeving.

3.7 Met inachtneming van artikel 8.1, zal de Partner zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor bol.com en/of de Partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.8 Wanneer een Partner is geaccepteerd binnen het Affiliate programma is het niet toegestaan dat door middel van een wijziging de inhoud van de Partnersite waarin de Partner een Partnerlink heeft opgenomen:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) geen relatie vertoont met (de producten op) bol.com;
c) een social media kanaal betreft dat niet voldoet aan de social media richtlijnen;
d) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
e) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
f) een spider- of stock alert website betreft;
g) een affiliate platform met influencers, publishers, bloggers en/of creators betreft;
h) enkel artikelen van de omgeving toont zonder enige toegevoegde waarde;
i) enkel bezoekers ontvangt door middel van het inkopen van advertenties richting de Partnersite;
k) de naam van bol.com of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
l) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van bol.com of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
m) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van bol.com;
n) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
o) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
p) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
q) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

3.9 Het is de Partner niet toegestaan zijn Partnerlink te gebruiken anders dan op de in zijn account opgenomen Partnersites.

3.10 De Partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van bol.com ter zake van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink alsmede ter zake van de Content.

3.11 Indien de Omgeving op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door bol.com – hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink, is bol.com gerechtigd om de Partnerlink en/of het Partneraccount te blokkeren.

3.12 Het is de Partner niet toegestaan om:
a) direct of indirect Artikelen via zijn/haar Partnerlink(s) te bestellen bij bol.com enkel en alleen voor eigen gebruik;
b) in verband met de wet op de vaste boekenprijs zijn/haar bezoekers en/of leden te belonen, in enige vorm, voor het aankopen van Nederlands- en/of Friestalige boeken;
c) reclame te maken voor en/of kortingen te verlenen op Artikelen indien dit op basis van geldende wet- en regelgeving niet is toegestaan, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, babyvoeding en geneesmiddelen;
d) bol.com te promoten op websites, web applicaties of anderszins die niet aangemeld zijn binnen het Partneraccount;
e) Partnersite(s) binnen het account te verkopen of anderszins over te dragen zonder hier melding van te maken bij bol.com;
f) te proberen bezoek richting de Omgeving op enige wijze te onderscheppen (onder andere via software welke door de Klant bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;
g) de Omgeving te tonen op de Partnersite door middel van een iFrame/framing;
h) gebruik te maken van cookie-dropping en Partnerlinks achter pop-ups te plaatsen;
i) advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, zoals maar niet beperkt tot Google Adwords, binnen zoekmachines en andere online platformen in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de Omgeving te sturen;
j) een uniek identificatiemiddel in de Partnerlink op te nemen.

Indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 3.12 d of e zal de Partnersite opnieuw moeten worden aangemeld en is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

3.13 Een Partner dient te allen tijden op verzoek van bol.com inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van bol.com. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Affiliate programma voorwaarden is bol.com gerechtigd het Partneraccount te blokkeren.

3.14 Partner vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.

3.15 De Partner garandeert dat zijn gebruik van de Content en de bol.com Merken beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse en Belgische consumentenmarkt en de voertaal bij het gebruik van de Content Nederlands, Frans of Engels is.

3.16 Op eerste verzoek daartoe van bol.com zal de Partner onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Partner vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Partner onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en bol.com hierover onmiddellijk via het e-mailadres affiliate@bol.com informeren. Bol.com staat niet in voor de juistheid van de Content.

Artikel 4 – Commissie

4.1 De registratie door bol.com van de vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden via de Afiliate programma website https://affiliate.bol.com is bindend voor bol.com en de Partner.

4.2 Bol.com meet de verkopen van alle Artikelen door de Klant met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 5 dagen. Echter, bol.com behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Partners verschillende Cookietijden aan te houden.

4.3 De Partner kan aanspraak maken op commissie ter zake van alle Artikelen die een Klant heeft gekocht bij bol.com direct na klikken op de Partnerlink of binnen de First Party Cookie tijd, waarbij het Last Cookie Counts principe geldt en de Klant aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artikelen jegens bol.com heeft voldaan, bol.com de betreffende betaling daadwerkelijk heeft ontvangen en de inruiltermijn van 30 dagen na ontvangst is verlopen zonder inruil van de betreffende Artikelen. De Partner kan geen aanspraak maken op commissie ter zake van Artikelen die een Klant heeft gekocht vanuit een zakelijk koopaccount bij bol.com.

4.4 Indien de Klant de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in het Affiliate programma of dient de Partner de reeds ontvangen commissie ter zake aan bol.com terug te betalen.

4.5 De commissie wordt berekend over de daadwerkelijk door bol.com ontvangen verkoopwaarde inclusief BTW (exclusief eventuele transportkosten) per productgroep van de niet-ingeruilde Artikelen na afloop van de periode. Het op de website opgenomen commissiemodel is altijd de meest recente versie, welke bindend is voor de Partner.

4.6 Commissie zal niet worden toegekend aan (bulk) bestellingen afkomstig van een zakelijk account bij bol.com.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling van de commissie door bol.com dan wel een door bol.com aangewezen derde aan de Partner zal na afloop van iedere kalendermaand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft aangegeven in zijn Partneraccount en als zodanig is geregistreerd bij bol.com.

5.2 Commissiebedragen van minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) worden niet maandelijks uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 50,00 (zegge: vijftig euro) of meer bedraagt.

5.3 Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van bol.com, zijn voor rekening van de Partner.

5.4 Bol.com is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat bol.com uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Partner.

Artikel 6 – Beëindiging bol.com Partnerschap

6.1 Bol.com is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

6.2 Onverminderd haar overige rechten is bol.com onder meer gerechtigd om het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a) de Partner geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Affiliate programma voorwaarden;
b) de site van de Partner naar oordeel van bol.com in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c) bol.com hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d) de Partner in het kader van het Affiliate programma onrechtmatig handelt jegens bol.com en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.

6.3 De Partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar affiliate@bol.com.

6.4 Het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
a) de Partner de Partnerlink inactief heeft gemaakt;
b) het Affiliate programma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging bol.com Partnerschap

7.1 Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a) dienen onmiddellijk de bestaande Partnerlink(s) inactief worden gemaakt;
b) is bol.com gerechtigd om de toegang van de Partner tot het affiliate programma te blokkeren;
c) kan de Partner, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d) zal de Partner de Content van de Partnersite onmiddellijk verwijderen;
e) is de Partner per direct niet langer gerechtigd om de bol.com Merken, de Content en de Artikelen van de Omgeving te gebruiken;
f) zal de Partner de Content van zijn/haar Partnersite en/of uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat de Content ondanks beëindiging nog op de Partnersite wordt getoond.

7.2 Uitsluitend in geval het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, zal de Partner nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door bol.com zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) bedraagt).

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.14, 7.1, 7.2, 8 en artikel 9.1, zullen bol.com en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Partnersite. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart bol.com ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.

8.2Partner is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de Telecommunicatiewetgeving volledig na te leven en vrijwaart bol.com voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

8.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van bol.com, is bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Partner in verband met deelname aan het Affiliate programma , zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat bol.com gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan Partner heeft betaald.

Artikel 9 – Diversen

9.1 De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van bol.com en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens bol.com. Partner vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

9.2 De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij bol.com hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.3 Bol.com is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate programma voorwaarden te veranderen. De gewijzigde Affiliate programma voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de website voor partners zijn geplaatst. Indien een Partner daarna gebruik blijft maken van het Affiliate programma , aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Affiliate programma voorwaarden en/of de website voor Partners. Het is daarom raadzaam om de Affiliate programma voorwaarden en de website voor Partners te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Affiliate programma.

9.4 Ingeval de gewijzigde Affiliate programma voorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen.

9.5 Indien enige bepaling van deze Affiliate programma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 De Affiliate programma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

API voorwaarden

API gebruikersvoorwaarden

Hieronder treft u de API gebruikersvoorwaarden aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als API gebruiker, geeft u aan deze API gebruikersvoorwaarden te accepteren en na te leven.
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
Artikel 3 – Gebruik
Artikel 4 – Beëindiging bol.com API gebruikersschap
Artikel 5 – Gevolgen beëindiging bol.com API gebruikersschap
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Artikel 7 – Diversen
Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

bol.com: de besloten vennootschap bol.com b.v. gevestigd te (3528 BJ) Utrecht, Papendorpseweg 100. Opererend onder BTW nummer: NL 807149974 BO1, Kamer van Koophandel Utrecht 30151222

Omgeving: www.bol.com, m.bol.com, e.bol.com, en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie.

API: de ‘application program interface’ die Content en functionaliteiten beschikbaar stelt aan API gebruikers.

API gebruiker(s): iedere natuurlijke persoon van achttien (18) jaar en ouder, dan wel iedereen onder de achttien (18) die hiertoe toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers heeft verkregen, of rechtspersoon die de bol.com API gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door bol.com als API gebruiker is geaccepteerd.

Developer Center: het bol.com portaal waar bol.com informatie over de API aanbiedt en aanmelding voor het gebruik van de API plaatsvindt.

Toegangskey: de toegangsgegevens die door bol.com aan de API gebruiker worden verstrekt indien de API gebruiker door bol.com is geaccepteerd en waarmee de API gebruiker toegang heeft tot de Api.

Limiet: het maximaal aantal keer dat de API per dag door de API gebruiker aangesproken kan worden. De hoogte van deze limiet is opgenomen in het Developer Center.

Artikelen: alle producten die worden aangeboden in de Omgeving.

Toepassing: een door een API gebruiker ontwikkelde toepassing waarin zich tenminste een link bevindt, waarmee de API gebruiker via elektronische wijze (in het bijzonder via websites, applicaties, widgets of andere methodieken) de Content openbaar maakt of openbaar (laat) maken.

Gebruiker: iedere gebruiker van internet die zich via een link toegang verschaft tot de Omgeving.

Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door bol.com te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die bol.com ten behoeve van de API gebruikers ter beschikking stelt via de API.

bol.com Merken: de bol.com woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1. Aanmelding als API gebruiker houdt aanvaarding in van de API gebruikersvoorwaarden en van de verplichting deze voorwaarden na te leven.

2.2. Om als API gebruiker te kunnen handelen dient u:

a. het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;

b. te bevestigen dat u de API gebruikersvoorwaarden aanvaardt;

c. als API gebruiker te zijn geaccepteerd door bol.com.

2.3. bol.com informeert de API gebruiker in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier per e-mail of bol.com de potentiële API gebruiker accepteert. bol.com kan een aanmelding naar eigen goeddunken om haar moverende redenen weigeren. Indien bol.com de API gebruiker accepteert, wordt aan de API gebruiker een Toegangskey verstrekt.

2.4. Indien u tevens gebruik wilt maken van het bol.com Affiliate programma, dient u zich daar separaat, op de door bol.com voorgeschreven wijze, voor aan te melden via de website http://affiliate.bol.com.

Artikel 3 – Gebruik

3.1 De API gebruiker verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content alsmede de bol.com Merken te gebruiken conform deze API gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van het genereren van verkeer naar de Omgeving. De API gebruiker zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van bol.com direct opvolgen. De API gebruiker zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de bol.com Merken en/of de Content en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor bol.com enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen. De API gebruiker dient te allen tijde duidelijk te vermelden op de Toepassing dat de Content van bol.com afkomstig is.

3.2 De API gebruiker erkent dat:

– alle intellectuele eigendoms­rechten, waaronder maar niet beperkt tot de bol.com Merken en de Content, eigendom zijn en blijven van bol.com; en

– alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel 3.2 en artikel 3.1, zal de API gebruiker altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van bol.com en derden volledig respecteren.

3.3 Het is niet toegestaan dat de Toepassing van de API gebruiker:

a. een pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;

b. op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;

c. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

d. illegale activiteiten ontplooit, bevordert en/of aanprijst;

e. afbreuk kan doen aan de goede naam en/of reputatie van bol.com;

f. intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van bol.com of van enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;

g. anderszins in strijd is met geldende wet en/of regelgeving.

3.4. De Toepassing mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat de Toepassing van bol.com is, dan wel door bol.com is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat bol.com op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Toepassing. De API gebruiker zal er echter geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen niet door de API gebruiker, maar door bol.com worden verkocht.

3.5. De API gebruiker garandeert dat zijn gebruik van de Content en de bol.com merken beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse en Vlaamse consument -en markt en de voertaal bij het gebruik van de Content Nederlands is.

3.6. De API gebruiker is verplicht in geval zijn/haar site muziek Content bevat in de directe nabijheid daarvan de volgende vermelding af te beelden:

Copyright Muze UK Ltd of © Muze UK Ltd.

3.7. De prijzen/beschikbaarheid/levertijd van de Artikelen kunnen regelmatig wijzigen. De API gebruiker zal ervoor zorgdragen dat de prijzen/beschikbaarheid/levertijd van de Artikelen die (eventueel) binnen zijn/haar Toepassing zijn vermeld in overeenstemming zijn met de prijzen/beschikbaarheid/levertijd zoals van tijd tot tijd vermeld in de Omgeving. De API gebruiker neemt adequate maatregelen om foutieve informatie te voorkomen. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet juist vermelden van de prijzen/beschikbaarheid/levertijd van de Artikelen zal worden verhaald op de API gebruiker.

3.8. De API gebruiker zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van bol.com terzake van de installatie en het gebruik van de API alsmede terzake van de Content.

3.9. Indien de Omgeving op wat voor wijze dan ook- ter bepaling van bol.com- hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Toepassing, is bol.com gerechtigd om toegang tot de Content en het gebruik van de API met onmiddellijke ingang te blokkeren.

3.10. Het is de API gebruiker niet toegestaan om in verband met de wet op de vaste boekenprijs zijn/haar bezoekers of leden te belonen, in enige vorm, voor het aankopen van Nederlands- en Friestalige boeken.

3.11. bol.com stelt de Limiet vast en is gerechtigd om de Limiet van tijd tot tijd aan te passen. Overschrijding van de Limiet kan resulteren in een (tijdelijke) blokkade van de toegang tot de API voor de betreffende API gebruiker. Het lokaal opslaan van de Content is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.7, toegestaan

3.12. Op eerste verzoek daartoe van bol.com zal de API gebruiker onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de API gebruiker vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de API gebruiker onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en bol.com hierover onmiddellijk via het e-mailadres van het Developer Center informeren. bol.com staat niet in voor de juistheid van de Content.

3.13. De API gebruiker vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.

Artikel 4 – Beëindiging bol.com API gebruikersschap

4.1. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het API gebruikersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, en/of de Toegangskey te blokkeren.

Artikel 5 – Gevolgen beëindiging bol.com API gebruikersschap

5.1. Indien het API gebruikersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

a. wordt de Toegangskey geblokkeerd;

b. is bol.com gerechtigd om de toegang van de API gebruiker tot het Developer Center te blokkeren;

c. zal de API gebruiker de Content van zijn/haar Toepassing uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van €1.000,– (duizend euro) per dag dat de Content ondanks beëindiging nog op de Toepassing wordt getoond;

d. is de API gebruiker niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de bol.com Merken te gebruiken.

5.2. De API gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door bol.com in verband met de beëindiging van het API gebruikersschap door bol.com en de API gebruiker doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. De API gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Toegangskey, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar Toepassing.

6.2. De API gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zijnde thans de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart bol.com voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

6.3. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van bol.com, is bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de API gebruiker in verband met het gebruik van de Content, de Artikelen en de bol.com Merken, Developer Center, API gebruikersprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de API, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.

Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig wordt verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan 3 % (drie procent) van de door bol.com gerealiseerde omzet uit hoofde van verkopen via de desbetreffende Toepassing gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten.

Artikel 7 – Diversen

7.1. De API gebruiker zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van bol.com en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens bol.com. De API gebruiker vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

7.2. De API gebruiker is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar API gebruikersschap over te dragen aan een derde, tenzij bol.com hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

7.3. bol.com is te allen tijde gerechtigd om de API gebruikersvoorwaarden te veranderen. De API gebruiker zal hiervan per mail/via het Developer Center op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde API gebruikersvoorwaarden voor de API gebruiker niet acceptabel zijn, is de API gebruiker gerechtigd het API gebruikersschap te beëindigen. Indien de API gebruiker niet tot beëindiging van het API gebruikersschap overgaat, wordt de API gebruiker geacht de gewijzigde API gebruikersvoorwaarden te hebben aanvaard.

7.4. Indien enige bepaling van deze API gebruikersvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. De API gebruikersvoorwaarden en het API gebruikersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Bol.com is enorm enthousiast over de ontwikkeling van mobiele apps en websites door developers. Om alle ideeën en creativiteit in goede banen te leiden hebben we een aantal spelregels opgesteld. We willen de onderlinge competitie tussen developers namelijk eerlijk houden. Tegelijkertijd willen we de consument duidelijk maken dat al die apps en websites niet van bol.com afkomstig zijn, maar van jullie als developers zodat de vragen over de app of website naar jullie gaan en de vragen over bol.com bij ons terecht komen.

Voor apps:

  • Om voor de consument duidelijk te maken dat jouw app niet van bol.com afkomstig is, is het gebruik van de lettercombinatie “bol” in de naam van je app niet toegestaan, ook andere marketing of communicatie uitingen die door bol.com gebruikt worden mogen niet in de naam voorkomen (twijfel je over de naamgeving, neem contact met ons op).
  • Wil je duidelijk maken dat je app voor bol.com bedoeld is? Neem dan de tekst:”- App voor bol.com” op in de titel van je App na de naam die je zelf aan je applicatie geeft. Het anders opnemen van de merknaam bol.com werkt verwarrend voor de consument en is daarom niet in jouw en ons belang. Bijvoorbeeld: “SuperShopper – App voor bol.com”.
  • Het liefst wil iedere developer een bol.com logo in het homescreen icoontje voor zijn app. Om te voorkomen dat consumenten straks tientallen bol.com logo icoontjes op hun homescreen hebben willen we je vragen een eigen icoon te designen voor je applicatie en niet het bol.com logo of delen daarvan op te nemen in het icoontje.
  • Het gebruik van onze eigen Billie is op geen enkele wijze toegestaan.

Onze ervaring leert ons dat het vermelden van een informatief beginscherm bij de eerste keer openen van de app goed helpt te voorkomen dat klanten je gaan e-mailen. Een voorbeeldtekst is:

Optioneel: “Bol.com vind het belangrijk dat jij als klant altijd en overal kunt winkelen bij bol.com. Vanuit deze gedachte stimuleert bol.com developers om apps te maken die het winkelen via jouw device gebruiksvriendelijker maakt.”Verplicht: “Applicatie [naam applicatie] is een onafhankelijke applicatie ontwikkeld door [naam/bedrijf ontwikkelaar], met goedkeuring van bol.com. [Naam applicatie] is niet in opdracht van, noch door bol.com ontwikkeld of gepubliceerd.”

Neem deze tekst ook op in een informatiescherm en binnen de appstore of marketplace zodat consumenten te allen tijde het nog na kunnen lezen en verwijs hierin ook naar onze klantenservice voor als ze vragen hebben m.b.t. hun order of andere zaken.

Voor websites en mashups

Ook voor websites die gebruik maken van de API en/of het bol.com Affiliate programma geldt dat het duidelijk moet zijn dat bol.com niet de afzender is van de website, noch de opdrachtgever.

  • Om voor de consument duidelijk te maken dat jouw website niet van bol.com afkomstig is, is het gebruik van de lettercombinatie “bol” in de URL van je website niet toegestaan.
  • Door middel van het ontwerp, kleurgebruik en de typografie van je website moet de consument herkennen dat hij zich op de site van een partner bevindt en niet op de site van bol.com.
  • Het gebruik van onze eigen Billie is ook op websites op geen enkele wijze toegestaan.
  • Tenslotte moet het voor de bezoeker helder zijn dat eventuele bestellingen altijd plaatsvinden bij bol.com en dat de klant daar ook terecht kan voor vragen over zijn bestelling.